Uwaga !!!

Poszukujemy lokalu na poradnie i biuro, a takze sponsorów.


Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym
31-063 Kraków, ul. Świętej Katarzyny 3, tel/faks ( 0-12 ) 430 59 64
REGON: 351453422; NIP: 676-2058-047;
BGŻ O/W Kraków nr r-ku 93 2030 0045 1110 0000 0033 9580


Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym Zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu „ ZROZUMIEĆ BY POMÓC” z zakresu problematyki HIV/AIDS. SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, PORADNI POMOCY RODZINIE ORAZ KURATORÓW SPOŁECZNYCH.

 Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS przez uczestników oraz umiejętności pracy profilaktycznej w środowisku swoich klientów
i tworzenia optymalnych systemów pomocy osobom zakażonym HIV, a także ich rodzinom.
Zajęcia będą prowadzone przez certyfikowanych Edukatorów z zakresu HIV/AIDS pracujących w środowisku osób zakażonych HIV z wykorzystaniem metod pracy grupowej (warsztat, dyskusja), jak i w formie wykładów w zależności od poruszanej tematyki.


Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz materiały edukacyjne.
Termin najbliższego cyklu szkolenia to 18 - 20 marzec 2009 r. Szkolenie odbywa się w Krakowie w Miejskim Ośrodku Wspieranie Inicjatyw Społecznych MOWIS,
os. Centrum C 10, Kraków Nowa – Huta.

Koszt wyżywienia oraz noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
  Godzina rozpoczęcia szkolenia: 11.00

Terminy późniejszych edycji to:
10-12 czerwiec 2009
23-25 wrzesień 2009
18-20 listopad 2009


 Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszenia najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Ilość miejsc ograniczona.

Koordynator: Agnieszka Hess
adres e – mail: ahess@ktpu.krakow.pl,
tel.: 606 679 930

Szkolenie jest współfinansowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, www.aids.gov.pl.

Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat związanych z uczestnictwem w zajęciach. Poczęstunek w trakcie szkolenia. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty związane z noclegiem i wyżywieniem.


Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym i Stowarzyszenie Jeden Świat serdecznie zapraszają na szkolenia dla Osób Żyjących z HIV i Ich Bliskich, które odbywać się będą w każdą ostatnią sobotę miesiąca w 2009 roku.

Wszelkie pytania i zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: mbrodzikowska@ktpu.krakow.pl Będziemy wdzięczni za przesyłanie własnych oczekiwań dotyczących konkretnych tematów wraz ze zgłoszeniem na szkolenie, ponieważ istnieje możliwość modyfikacji planu szkolenia w ramach możliwych do zrealizowania.Ilość miejsc jest niestety ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu tydzień wcześniej.

31.01.2009

Medyczne aspekty zakażenia HIV
Nowe leki i nowe możliwości,
zasady leczenia
znaczenie adherencji w leczeniu
skutki uboczne leczenia i sposoby przeciwdziałania
interakcje niektórych leków antyretrowirusowych z medykamentami dostępnymi bez recepty lub środkami antykoncepcyjnymi
koinfekcje HIV, HCV, HBV28.02.2009

Życie seksualne a HIV
szacowanie ryzyka zakażenia w aspekcie różnych zachowań seksualnych,
problemy w życiu seksualnym związane z leczeniem ARV, sposoby przeciwdziałania
potrzeba podejmowania właściwych decyzji dotyczących współżycia w parach +/-
kwestia nadkażania w parach +/+
przekazanie partnerowi informacji o zakażeniu28.03.2009

Rodzicielstwo a HIV

możliwości posiadania potomstwa (przez kobietę seropozytywną – ACTG-076 oraz w parach +/-,
w których zakażony jest mężczyzna – inseminacja)

kontrowersje i obawy związane z inseminacją,
przekazywanie dziecku informacji o zakażeniu któregoś z rodziców
prawo rodzinne a HIV
Problem zakażenia HIV u dziecka
aspekty medyczne zakażenia HIV u dzieci
szkoła a HIV - aspekty prawne i etyczne
psychospołeczne problemy dzieci zakażonych (reakcja na chorobę, wsparcie rodzicielskie, edukacja dziecka zakażonego HIV, problematyka okresu dojrzewania i aktywności seksualnej nastolatka seropozytywnego)


25.04.2009

Prawne aspekty HIV
Prawa pacjenta (prawo do leczenia, obowiązek lekarza do udzielenia świadczenia medycznego, prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej, prawo do poszanowania godności, prawo do rzetelnej informacji)
Prawo pracy a HIV (prawo do pracy, prawo do sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, zakaz dyskryminacji, prawo do poszanowania prywatności, prawo do poszanowania godności)
Prawa Człowieka a HIV
Odpowiedzialność karna a HIV/AIDS


30.05.2009

Praktyczne aspekty życia z HIV
Świadczenia socjalne
Leczenie a ubezpieczenie
Styl życia a HIV
Sporty a HIV
Leczenie ARV a alkohol
Sytuacje dyskusyjne (np. przyjmowanie leków w obecności osób nie znających statusu serologicznego, nie karmienie piersią) a radzenie sobie z zachowaniem tajemnicy o swoim zakażeniu27.06.2009

Formalna i nieformalna sieć wsparcia społecznego
Umiejętność poszukiwania wsparcia w otoczeniu
Międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe
Racjonalna Terapia Zachowania jako metoda samopomocy
Asertywność w odrzucaniu „złej jakości” wsparcia25.07.2009

Praca nad emocjami
Redukcja lęku metodą RTZ
Wzmacnianie poczucia własnej wartości metodą RTZ
Sytuacje trudne związane zakażeniem – umiejętność radzenia sobie29.08.2009

Problemy i potrzeby członków rodziny/partnerów
Wzajemne komunikowanie sobie potrzeb
Wzajemne słuchanie
Otwartość w relacjach pomiędzy partnerami
Podnoszenie jakości relacji wśród najbliższych
Specyficzne potrzeby osoby żyjącej z HIV w stosunku do partnera/rodziny
Specyficzne potrzeby rodzin i niezakażonych partnerów osób zakażonych HIV.26.09.2009

Motywacja a cele i plany życiowe
Czynniki motywujące w życiu
Umiejętność poszukiwania mobilizującej aktywności życiowej
Rdzenie sobie ze stresem
Wyznaczanie sobie celów i umiejętność planowania ich realizacji
Hierarchia celów życiowych
Umiejętność podejmowania decyzji doniosłych życiowo31.10.2009

Podstawy teoretyczne metody C. Simontona
Sens choroby
Związek między ciałem a umysłem
Trening wyobraźni, wizualizacja, relaksacja
Wsparcie – rola pierwszej osoby wspierającej, rodziny
i przyjaciół

Relacja lekarz – pacjent
Odpowiedzialność, wina i wstyd28.11.2009

Elementy planu leczenia C. Simontona (praca nad przekonaniami metodą RTZ)
Sens życia
Rozrywka
Aktywność fizyczna
Wsparcie społeczne
Odżywianie
Twórcze myślenie, wizualizacjaArchiwum

                          PROFILAKTYKA HIV/AIDS
                                    Studia Podyplomowe

                 
(Wysokospecjalistyczne Szkolenie Edukatorów)

 
  
                   
IGNATIANUM ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

Absolwenci mogą uzyskać kompetencje edukatora, które pozwalają na samodzielne planowanie i realizację szkoleń profilaktycznych dla wszystkich grup zawodowych
i społecznych.


Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne, pielęgniarskie lub medyczne.

 

Program zawiera tematy z zakresu:

 

·         psychospołecznych aspektów epidemii HIV;

·         leczenia osób chorych na AIDS;

·         metod profilaktyki;

·         metod konsultacji i poradnictwa;

·         prowadzenia profilaktycznych szkoleń i warsztatów.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści krajowi i zagraniczni.

 

Kierownik studiów: dr Katarzyna Jarkiewicz
Czas trwania: 3 semestry (360godzin)
Termin zgłoszeń: do 29 lutego 2008 r.
Opłata: 1000 zł/semestr


Zajęcia są organizowane w systemie zaocznym:

w piątki godz. 16.00 - 19.00 oraz w soboty godz. 9.00 - 19.00.

 

Wymagane dokumenty na wyżej wymienione kierunki:- podanie (druk do ściągnięcia ze strony internetowej),- odpis dyplomu magisterskiego i kserokopia oryginału, - kserokopia nowego dowodu osobistego lub pierwszych trzech stron starego dowodu,- 2 zdjęcia.

 

Informacja o stypendiach socjalnych:

 

Fundusz stypendialny, który wynosi połowę kosztów opłaty semestralnej (500 zł) na II edycję studiów podyplomowych: „Profilaktyka epidemii HIV” utworzony został przez International Harm Reduction Development Program (IHRD), http://www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd 

z Nowego Jorku i jest wykonywany przez Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym (KTPU)http://www.ktpu.krakow.pl/w Krakowie.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które zaliczyły semestr, pracują lub deklarują pracę w organizacjach pozarządowych realizujących programy redukcji szkód.

Podanie wraz z rekomendacją organizacji pozarządowej należy złożyć w sekretariacie studiów zaocznych do 14 dni po zakończeniu semestru.

Komisja stypendialna w ciągu 7 dni podejmie decyzje o przyznaniu stypendiów.

 

Więcej informacji i zapisy:

Kinga Zygadło, Biuro Projektu e-mail: kzygadlo@ktpu.krakow.pl